Leerlingen

Leerlingen gaan bij ons naar school in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. Ze wonen thuis of op een leefgroep. Zij komen bij ons omdat de ondersteuning in het reguliere of ander speciaal onderwijs niet goed paste.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen vallen uit in het regulier of speciaal onderwijs en vallen onder de leerplichtwet. Ze hebben vaak een combinatie van ernstige gedrags- en psychiatrische problemen en (langdurige) onderwijsstagnatie. Ook komt een achterstand op sociaal en emotioneel gebied vaak voor en regelmatig spelen er problemen in de thuissituatie.

Onze visie

Leerlingen en medewerkers dagen we dagelijks uit om hun talenten en kunde te benutten en in praktijk te brengen. Kernbegrippen die we daarbij hanteren: steeds weer een nieuwe kans, rust en structuur, respect voor elkaar, onderlinge diversiteit, uitgaan van eerder verworven competenties en integrale behandeling en samenwerking. We besteden veel aandacht aan huisregels, omgangsnormen, orde, structuur en veiligheid. We gaan uit van de kwaliteiten van de leerlingen, van datgene wat ze goed doen. We respecteren leerlingen als persoon en spreken ze aan op hun gedrag. We zien problematisch gedrag als een hulpvraag aan ons.