Met leerlingen en ouders

 

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. We kijken samen naar hun behoeften.

Omgeving op maat

We willen voor iedere leerling een omgeving op maat creëren, die recht doet aan zijn of haar ontwikkeling en behoefte aan bescherming. Een leerling hoeft zich niet aan te passen aan onze structuur, maar wij creëren een structuur die past bij de leerling. We kijken steeds samen met de leerling en u als zijn ouders naar wat hij op dit moment aankan, welke risico’s daaraan vast kunnen zitten en wat dit betekent voor de inrichting van de omgeving en het dag- of schoolprogramma.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze docenten hebben veel contact met u. Op vaste momenten, maar ook wanneer u daarom vraagt. Of als de docent het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt mijn kind zich? Dit zijn vragen die bij elke ouder leven. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met u als ouder.

Zo blijft u op de hoogte

Voor de informatievoorziening aan ouders gebruiken we verschillende middelen, zoals onze website en de schoolgids. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met de school. De mentor kunt na lestijd altijd bereiken. De mentor kan u eventueel doorverwijzen naar leden van de CvB.

Oudergesprekken

Aan het begin van het schooljaar bepalen we samen met ouders hoe vaak we oudergesprekken voeren. De leraar nodigt u in ieder geval uit om de leer­opbrengsten van uw zoon of dochter te bespreken. Aan het eind van ieder schooljaar is het ontwikkelingsperspectief onderwerp van gesprek.

Eén kind, één plan

We vinden het belangrijk dat we samen met ouders optrekken. We dragen immers samen de verantwoordelijkheid voor de goede ontwikkeling van onze leerlingen. Om dat te bereiken werken we volgens het principe Eén kind – Eén plan (EKEP). Dat betekent dat alle betrokkenen op school, in de thuissituatie en eventuele jeugdhulp met elkaar aan één gezamenlijk plan werken.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeels­leden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De mr bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij de ouders van de leerlingen. Zo zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid. In het vso mogen leerlingen van 13 jaar en ouder ook meepraten in de mr.

De mr overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid op school of de manier waarop ouders betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit wordt genomen. In sommige gevallen is informeren van de mr voldoende.

‘Inspraak van ouders en leerlingen vinden we heel belangrijk. Laat van u horen!’

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl.