Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. We kijken samen naar wat zij nodig hebben.

Omgeving op maat

We willen voor iedere leerling een omgeving op maat creëren, die recht doet aan zijn of haar ontwikkeling en behoefte aan bescherming. Een leerling hoeft zich niet aan te passen aan onze structuur, maar wij creëren een structuur die passend is voor de leerling. We kijken steeds samen met de leerling en zijn ouders naar wat hij op dit moment aankan, welke risico’s er zijn en wat dit betekent voor de inrichting van de omgeving en het dag- of schoolprogramma.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze docenten hebben veel contact met ouders. Op vaste momen-ten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de docent het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte

Voor de informatievoorziening aan ouders gebruiken we verschillende middelen, zoals onze website en de schoolgids. Natuurlijk kun je ook zelf contact opnemen met de school. De mentor is na lestijd altijd te bereiken. De mentor kan je eventueel doorverwijzen naar leden van de CvB.

Oudergesprekken

Aan het begin van het schooljaar bepalen we samen met ouders hoe vaak we oudergesprekken voeren. De leerkracht nodigt je in ieder geval uit om de leeropbrengsten van je zoon of dochter te bespreken. Aan het eind van ieder schooljaar is het ontwikkelings­perspectief onderwerp van gesprek.

Eén kind, één plan

We vinden het belangrijk dat we samen met ouders optrekken. We zijn immers gezamenlijk ­verantwoordelijk voor de goede ontwikkeling van onze leerlingen. Om dat te bereiken werken we volgens het principe Eén kind – Eén plan (EKEP). Dat betekent dat alle betrokkenen op school, in de thuissituatie en eventuele jeugdhulp aan één gezamenlijk plan werken.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, docenten en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement of stuur een e-mail naar mr@mefortacollege.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onder-werpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr